ప్రేయసి కొంగ కోసం ఏటా 14 వేల కి.మీ.. ప్రయాణిస్తున్న మరో మగ కొంగ