Ram Charan Shankar movie (1)

Ram Charan, Shankar's film RC15 launch