పోల్ : రాంచరణ్ కాకుండా రంగస్థలం సినిమాలో మిమ్మల్ని ఇంకే పాత్ర ఆకట్టుకుంది