పోల్: ‘రంగస్థలం’ చిత్రం ఫుల్ రన్ షేర్ ఎంత ఉండవచ్చు ?