పోల్ : వీళ్ళలో ఏ హీరోయిన్ ను తెలుగులో చూడాలనుకుంటున్నారు ?