పోల్ : మీరు ఈ క్రింది మల్టీ స్టారర్ చిత్రాల్లో ఏ చిత్రాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడతారు ?