పోల్ : వీరిలో అత్యంత ప్రతిభావంతులైన దర్శకుడు ఎవరు?