పోల్: అప్సర అవార్డ్స్ వేడుకలో ఏ హీరోయిన్ మేకోవర్ మీకు బాగా నచ్చింది ?