పోల్: మీరు “సాహో” టీజర్లో ఏ అంశం హైలైట్ గా నిలుస్తుందని అనుకుంటున్నారు