పోల్: క్రింది హీరోయిన్స్ లో ఎవరికి ఫ్యాషన్ సెన్స్ ఉందని మీరు భావిస్తున్నారు?