Video : Pindam Teaser (Sri Ram, Khushi Ravi, Avasarala Srinivas)