రాబోవు సినిమాలు

కాష్మోర అక్టోబర్ 28
బేతాళుడు అక్టోబర్ 28
నరుడా డోనరుడా నవంబర్ 4
ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా నవంబర్ 11
సాహసం శ్వాసగా సాగిపో నవంబర్
ధ్రువ డిసెంబర్ 1
సింగమ్ 3 డిసెంబర్ 16
గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి జనవరి 12, 2017
బాహుబలి ఏప్రిల్ 28, 2017