రాబోవు సినిమాలు

సింగమ్ 3 జనవరి 26
వైరస్ జనవరి 26
చిత్రాంగధ జనవరి 26
నేను లోకల్ ఫిబ్రవరి 3
లక్కున్నోడు ఫిబ్రవరి 3
లక్ష్మి బాంబు ఫిబ్రవరి 3
ఓం నమో వెంకటేశాయ ఫిబ్రవరి 10
గుంటూరోడు ఫిబ్రవరి 17
కిట్టు ఉన్నాడు జాగ్రత్త ఫిబ్రవరి 17
కేశవ ఫిబ్రవరి 17
విన్నర్ ఫిబ్రవరి 24
కాటమరాయుడు మార్చి 29
మిస్టర్ ఏప్రిల్ 7
బాహుబలి ఏప్రిల్ 28
గురు ఏప్రిల్
మహేష్ 23 మే/జూన్
రజనీ '2.0' దీపావళి 2017