రాబోవు సినిమాలు

ఫిదా జులై 21
వైశాఖం జులై 21
వాసుకి జులై 21
టీమ్ 5 జులై 21
మాయా మాల్ జులై 21
గౌతమ్ నంద జులై 28
నక్షత్రం జులై 28
కురుక్షేత్రం జులై
కథలో రాజకుమారి జులై
చందమామ రావే జులై
దర్శకుడు ఆగష్టు 4
జయ జానకి నాయక ఆగష్టు 11
లై ఆగష్టు 11
నేనే రాజు నేనే మంత్రి ఆగష్టు 11
ఆక్సిజన్ ఆగష్టు 18
జవాన్ సెప్టెంబర్ 1
జై లవ కుశ సెప్టెంబర్ 21
స్పైడర్ సెప్టెంబర్ 27
పైసా వసూల్ సెప్టెంబర్ 29
రజనీ ‘2.0’ జనవరి 2018